عکس SOLASAFE sun screen

شرکت های وابسته

سازمان های زیر وابسته به Solar Solve Marine هستند:

سازمان               آدرس وب سایت

 جامعه صنایع دریایی

آرم صنایع دریایی

        www.maritimeindustries.org

کاتالوگ ISSAعلامت ISSAwww.shipsupply.org
                         رینا

آرم RINA

www.rina.org

               ثبت نام لوید

آرم لویید

www.lr.org

                     DNV

آرم DNV

www.dnv.com

 اداره حمل و نقل آمریکا

آرم ABS

www.abs-group.com