شرایط پرداخت

شرایط پرداخت

ما قبول پرداخت با انتقال بانکی (اطلاعات حساب بانکی در فاکتور تایید سفارش واقع شده است)، چک کنید (قابل پرداخت به Solar Solve Limited) و بانک / کارت های اعتباری زیر:

کارت های پذیرفته شده بانک