ضمانت

جزئیات تضمین و ضمانت محصول ما:

محصول

ضمانت / ضمانت

SOLASAFE® صفحه نمایش غلتکی

(صفحه فیلم با هدست کاست)

سال 7

SOLAROLA® صفحه نمایش غلتکی

(صفحه فیلم بدون جعبه هدست کاست)

سال 2

پرده خاموشی LITETITE

(کرکره خاموشی پارچه ای)

سال 2

پرده غلتکی CASSLITE

(پارچه کور با هدست کاست)

سال 2

پرده غلتکی پارچه ای DIMMLITE

(پارچه کور بدون صندوق کاست)

سال 2

STOPLITE Blackout Blind

(خاموش شدن پارچه با کانالهای دو طرفه)

سال 2

VARYSTOP® تاریک اتاق کور

(کور پارچه ای با کانالهای یک طرفه)

سال 2

برنامه های دیگر ...

SOLASOLV® Anti-glare، گرما رد پرده خورشیدی غلتکی شفاف، صفحه نمایش خورشیدی و ROLASOLV® blind roller blinds نیز برای استفاده های تجاری و صنعتی دیگر که در آن کارشناسان باید در طول روز کاری خود و یا در شرایط روزمره خنک شوند، مناسب هستند. در اینجا فقط چند مورد از موارد دیگر استفاده می شود: -