Ảnh chụp màn hình mặt trời SOLASAFE

Công ty trực thuộc

Các tổ chức sau đây được liên kết với Solar Solve Marine:

Tổ chức               Địa chỉ trang web

 Hiệp hội ngành hàng hải

Logo Công nghiệp Hàng hải

        www.maritimeindustries.org

Danh mục ISSABiểu trưng ISSAwww.shipsupply.org
                         RINA

Logo RINA

www.rina.org

               Đăng ký của Lloyd

Logo của Lloyd

www.lr.org

                     DNV

Biểu trưng DNV-GL

www.dnv.com

 Cục vận tải Mỹ

Logo ABS

www.abs-group.com